How it works

By uploading model I accept Terms & Conditions

Terms & Conditions

Allmänna villkor
Nedanstående villkor gäller vid köp av tjänst eller annan interaktion från företaget AM Printservice Nordic AB, organisationsnummer 559255–4744. Nedan benämnt som AM Printservice. Senast uppdaterad 2021-05-05

Om företaget
AM Printservice erbjuder utskriftstjänster av 3D modeller via manuell förfrågan eller genom webbportalen på www.amprintservice.com till företagskunder. Modellen definieras i enlighet med kunduppdraget eller i enlighet med gällande instruktioner på webbportalen.

Offerter och orderbekräftelser
Offerter och orderbekräftelser är bindande dokument, alla offerter gäller i 30 dagar om inget annat överenskommet. Alla offerter ska accepteras i skrift därefter sänder AM Printservice en orderbekräftelse med bekräftad ledtid.

Leverans
Produkterna levereras till den adress kunden angett vid order. Ledtiderna varierar och är specificerade i orderbekräftelserna. Vid ett eventuellt tidstillägg kommer detta att aviseras. Leveransrisken går över till kund när varan lämnats till transportör.

Kvalitet
AM Printservice ansvarar inte för kvaliteten på den fil som kunden väljer att skicka som modell, om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna. Inte heller ansvarar AM Printservice för konstruktionsmässiga brister i detaljerna – bolaget ansvarar endast för att leverera den fysiska motsvarigheten till er 3D-fil.

Underlag
Alla inkomna kundunderlag hanteras varsamt och används endast till att möjliggöra produktion. Filer i webbportalen sparas automatiskt men raderas på förfrågan till info@amprintservice.com.
Som användare av tjänsten är kunden ansvarig för att se till att modellerna, vad gäller innehåll och
design, text och motiv:

inte utgör intrång i ett varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell egendom.
inte bryter inte mot lagar, regler, myndighetsinstruktioner, användning eller anpassning.
inte orsakar skador eller andra besvär för AM Printservice eller tredje part.
AM Printservice förbehåller sig rätten att vägra och/eller avbryta en beställning om den av AM Printservice anses ogenomförbar, olämplig och/eller är i konflikt med AM Printservice värderingar och etik. AM Printservice avvisar all tillverkning av vapen och komponenter till vapenindustrin

Särskilt om sekretessbelagda kundunderlag
AM Printservice erbjuder olika möjligheter för kunder att lämna in ritningar och få en offert på jobbet. En möjlighet är att mejla in materialet direkt till AM Printservice för att få en manuell hantering av underlaget och offerten. En annan är att kunden laddar upp sitt underlag direkt på hemsidan för att få en automatiserad offert.

AM Printservice tar dock inte ansvar för säkerheten för material som mejlas in eller laddas upp på hemsidan. Kunder som vill lämna sekretessbelagt underlag till AM Printservice skall därför alltid kontakta bolaget så att det kan ordna med en säker hantering av materialet.

Ångerrätt
Kunden har ingen ångerrätt efter lagd beställning eftersom varan producerats specifikt på kundens begäran och efter dennes underlag.

Reklamation
Är den levererade varan felaktig, och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande och omleverans. Reklamationstid? Om avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga har köparen rätt att häva avtalet.

AM Printservice är inte skadeståndsansvariga för leverans av en felaktig vara. AM Printservice frånsäger sig ansvar för alla indirekta kostnader till följd av eventuella fel, inklusive eventuella kostnader för tredje man.

Dröjsmål i leverans
Vid vårt dröjsmål med varans utlämnande försening på mer än xxx har kunden rätt att häva avtalet.

AM Printservice är inte skadeståndsansvariga för dröjsmål i leverans. AM Printservice frånsäger sig ansvar för alla indirekta kostnader till följd av eventuella förseningar, inklusive eventuella kostnader för tredje man.

Kunds dröjsmål
Vid eventuellt dröjsmål av betalning av faktura appliceras en dröjsmålsränta på 13% från fakturadatum.

Skydd för personuppgifter (GDPR)

AM Printservice behandlar kundens personuppgifter med stöd av avtal. De behandlade personuppgifterna är vanligen kundens företagsnamn, för- och efternamn på beställare, telefonnummer och e-postadress. Detta gör vi säkert och utan att sälja vidare informationen till tredje part. AM Printservice följer förordning (EU) 2016/679 Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och nationell implementerad lagstiftning som antagits med avseende på GDPR.

Cookies
AM Printservice.com samt webbportalen använder kakor för att göra kundens upplevelse på hemsidan bättre. Vid behov kan kakor avaktiveras i din webbläsares inställningar.

Tvist
Alla tvister som uppstår på grund av detta avtal eller är hänförliga till detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakt
Vid frågor om dessa villkor är ni välkomna att kontakta oss på info@amprintservice.com

Before continuing to use this site please agree to our Privacy Policy, including our use of cookies.